top of page

Vig Skoles sociale pensum

Toppen af siden

Velkommen til vores beskrivelse af vores sociale pensum. Her kan du læse lidt om tilblivelsen af pensumet, hvad vores tanker har været med det og hvordan vi arbejder med det til dagligt. Du kan bruge menuen i højre side til at navigere nemt rundt under dette afsnit.

Dette afsnit vil blive suppleret mere i dybden på siden "Teori og metode", hvor der står mere om hvilke tiltag og metoder vi bruger i dagligdagen.

Pædagogen i folkeskolen

SFO og skole er rykket tættere på hinanden efter skolereformen i 2014. Det kræver et øget fokus på pædagogfaglighed og et styrket pædagog-lærersamarbejde. 

Pædagoger understøtter sammen med lærerne folkeskolens vigtige formål som ud over faglige  kompetencer, også indebærer at eleverne udvikler deres sociale kompetencer og bliver udfordret  på deres dannelse. Pædagogerne er med til at fortsætte arbejdet i fritidsinstitutionerne med henblik på at give børn og unge det bedste afsæt i et stærkt fællesskab. Pædagoger bringer en  vigtig faglighed ind i skolen, for eksempel i forhold til arbejdet med børns alsidige dannelse og  trivsel, at skabe gode og trygge fællesskaber og lære børn at begå sig godt i forskellige arenaer.  Man kan på mange måder sige, at pædagoger i fritidsinstitutioner og skoler bygger broer. De ser børn og unge i mange forskellige kontekster og relationer og får derved et helhedssyn på børn og unge. 

Pædagogen i folkeskolen, er noget “nyt” og det er derfor, at vi med afsæt i dette, har gjort det til vores opgave at vi lokalt, vil være med til at definere vores fag og den måde vi tænker at pædagogens overordnet rolle i skoledelen skal være. 

På Vig Skole har vi fra starten af skoleåret 19/20 arbejdet indgående med at definere pædagogens  rolle på Vig Skole, både som aktiv faglig deltager og sparringspartner i skoledelen samt i SFO. Det vil vi i dette skriv uddybe og forklare mere om.

Pædagogen i folkeskolen
Pædagogens fokuspunkter

Som pædagoger på Vig Skole og SFO arbejder vi, i samarbejde med lærerne, ud fra at elevernes  trivsel går forud for læring. Det vil sige, at vi arbejder på, at eleverne trives i skolens rammer, i samspillet med de voksne og de andre børn, samt med de udfordringer man kommer ud for som  elev i en folkeskole. Dette gør vi med fokus på udvikling af robusthed, selvværd og selvtillid, en  forståelse af egne og andres behov og grænser og en sund tilgang til konflikthåndtering. 

På Vig Skole er det en essentiel del af vores arbejde, at vi som voksne ikke har andel i konflikterne, men derimod ansvar for at de løses på en hensigtsmæssig måde. Vi tager ikke parti i konflikterne  eller løser dem for eleverne, men i stedet giver vi dem værktøjerne til at løse konflikterne selv.  Vores værktøjskasse består bl.a. af koncepterne Fri For Mobberi og Faktamanden, som er effektive  redskaber til at konflikten bliver belyst sagligt og anerkendende, samt at der er fokus på behov og  løsninger. Både pædagoger og lærere er i et 5 års forløb ved Jan Andersen uddannet i benyttelsen  af Faktamanden som konfliktmæglingsmetode. Vores tilgang til løsning af elevernes konflikter er  derfor strømlinet, og har som mål at klæde eleverne på til hensigtsmæssig konflikthåndtering,  hvor de arbejder sammen om at finde en løsning der tilgodeser alle parter. 

Elevernes tillid til at vi som skole kan skabe et læringsrum, hvor en sund trivsel er fundamentet,  hviler i høj grad på om skolepædagogerne kan finde fodfæste i skolens rammer og lade den pædagogiske faglighed blive en naturlig del af folkeskolen. På Vig skole mener vi at kunne byde på en model der kan dette.

Pædagogens fokuspunkter
Vig Skoles pensum
Vig Skoles pensum

Hele idéen med at skabe et pædagogisk pensum, kommer på baggrund af, at vi kan se at trivslen i Odsherred, og desværre generelt i landet, er faldende. Derfor er det endnu mere relevant at vi i skoleregi, får skabt et samlende koncept, der kan tage varer på de unge menneskers velvære,  selvværd og trivsel. Det pædagogiske pensum på Vig skole, er baseret på grundværdier der kredser om selvet og fællesskabet og vi ønsker at eleverne, forældre og andre aktører, kan mærke at pensummet er levende og er båret af denne inderlige grundtanke.

Vigtigheden af sociale kompetencer

Sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet, hvor børnene på skolen får mulighed for at udfolde sig i samspil med andre børn og voksne. For os er de vigtige elementer i sociale kompetencer: Empati, tillid, tryghed, respekt, anerkendelse, accept, at blive hørt, at blive forstået og at have tilhørsforhold. At have sociale kompetencer, forstår vi ved at kunne deltage  nærværende, som ligeværdige givere og modtagere i et meningsfuldt og fokuseret samvær med  andre mennesker. 

Børnene skal lære og udvikle evnen til at forhandle, organisere, gå på kompromis og få forståel sen for andre end sig selv. Disse færdigheder gør at børnene lærer at begå sig socialt blandt andre  mennesker, og er vigtige elementer i deres almen dannelse. 

 

Målene for sociale kompetencer 

● At børnene anerkendes og respekteres som de personer, som de er.  

● At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne og hvor ingen  holdes udenfor.  

● At børnene oplever sig selv som en del af fællesskabet og fælles samhørighed i stedet for at være sig selv nærmest. 

● At børnene kan udsætte egne behov og indgå kompromisser i leg og samarbejde med rummelighed og fleksibilitet.  

● At børnene får indflydelse og er med til at bestemme ud fra, hvad de har forudsætninger for.  

● At børnene hjælper hinanden og er omsorgsfulde. At børnene ikke driller/mobber og slår hinanden.  

● At børnene sætter grænser for sig selv og andre.  

● At børnene lytter og samarbejder.  

● At børnene lærer at indgå i en forhandlingskultur, hvor dialogen er i fokus.  

● At vi alle aktivt støtter og opmuntrer børnenes empatiske udtryk og handlinger, så de lærer at leve sig ind i andres tanker og følelser.  

● At vi etablerer nære relationer på tværs af køn og alder.  

● At børnene lærer at forstå ”spillereglerne” i det offentlig rum.  

● At grundtonen i huset er præget af respekt og tolerance i forhold til andre mennesker. 

Model for Vig Skoles sociale pensum
Model for sociale pensum

Modellen nedenfor viser, hvilke pædagogiske koncepter vi arbejder med samt udviklingen og progressionen af disse. Efterfølgende beskrives hvordan henholdsvis “indskolingen”, “mellem trinnet” og “udskolingen” arbejder med modellerne, og hvordan forståelsen af disse udvides i takt med elevernes modenhed. Der skabes derved en sammenhængende pædagogisk indsats fra  0. til 9. klasse.

INDSKOLING 

Lærlingen introduceres 

for koncepterne

▶ har lært Faktamanden 

at kende

▶ forstår at “jeg har følelser”,  og at andre også har dem

▶ forstår at “jeg kan sige til og  fra”. “Jeg kan sige stop”

▶ Mod, Tolerance, Respekt, 

Omsorg (Fri For Mobberi)

MELLEMTRIN 

Svenden bruger 

koncepterne

 

▶ har lært Faktamanden at 

kende og forstår at bruge ham til at hjælpe andre og sig selv

▶ forstår at jeg og andre har et  følelsesliv og behov og kan vise  hensyn

▶ har mod til at hjælpe andre og selv tage imod hjælp, når  behovet er der

▶ Mod, Tolerance, Respekt, 

Omsorg (Fri For Mobberi)

▶ at blive hørt, at blive forstået,  tillid og tryghed

UDSKOLING 

Mesteren mestrer 

koncepterne

 

▶ er blevet fortrolig med Fakta manden og kan hjælpe andre og mig selv i udfordrende situa tioner.

▶ kan navigere i egne og andres  følelser og behov og kan udtrykke  dem konstruktivt

▶ at kende egne grænser og  kunne mærke andres og itale sætte dem

▶ Mod, Tolerance, Respekt, 

Omsorg (Fri For Mobberi)

▶ at blive hørt, at blive forstået,  tillid og tryghed

▶ Plus-ego og minus-ego, 

anerkendelse, accept og tilhørs forhold

bottom of page